Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określone są w § 7. Statutu Żłobków o treści:

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Radomia.

2. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka przyjmowane są przez cały rok.

3. Przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok, pod warunkiem posiadania w Żłobku wolnych miejsc.

4. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się w miesiącu czerwcu, rozpatrywane są tylko karty zgłoszenia złożone w danym roku.

5. W celu rozpatrzenia kart zgłoszenia i przyjęcia dziecka do Żłobka, Dyrektor Zespołu Żłobków powołuje trzyosobową komisję rekrutacyjną, której jest przewodniczącym.

6. Komisja zbiera się gdy w Żłobku zwalnia się miejsce na przyjęcie nowego dziecka.

7. W przypadku nie przyjęcia dziecka w danym roku, rodzice bądź opiekunowie prawni winni złożyć kartę aktualizacyjną na rok następny o ile dziecko nadal spełnia warunki przyjęcia do Żłobka zawarte w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

8. O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia karty zgłoszenia dziecka do Żłobka w siedzibie Zespołu Żłobków.

9. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do Żłobka mają dzieci:

1) pochodzące z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej trójkę małoletnich dzieci,

2) niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 13,

3) obojga pracujących rodziców lub rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko.

10. Rodzice na potwierdzenie spełniania warunków do przyjęcia dziecka do Żłobka, składają do Dyrektora Zespołu Żłobków stosowne oświadczenia lub zaświadczenia.

11. Dziecko raz przyjęte do Żłobka nie podlega rekrutacji w latach następnych do chwili spełniania warunków pobytu w Żłobku zawartych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

12. Informacja o przyjęcia dziecka do Żłobka zostanie podana w formie ustalonej z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka.

13. Dziecko niepełnosprawne przyjmowane jest do Żłobka w zależności od możliwości zapewnienia szczególnej opieki jakiej wymaga w swojej niepełnosprawności.

14. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest wcześniejsze podpisanie umowy cywilnoprawnej przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka o świadczenie usług z Dyrektorem Zespołu Żłobków, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w Żłobku.

15. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są przed podpisaniem umowy o świadczenie usług do złożenia do Dyrektora Zespołu Żłobków zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczęszczania do Żłobka, jak również zaleceń lekarskich odnośnie realizacji diet eliminacyjnych, bądź korzystania z urządzeń, aparatów niezbędnych przy funkcjonowaniu dziecka.

16. Dzieci odbierane są ze Żłobka przez rodziców bądź opiekunów prawnych. W przypadku trudności w odbiorze dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych dziecko wydane jest innej osobie na podstawie upoważnienia podpisanego każdorazowo przez rodziców, opiekunów prawnych ze wskazaniem osoby pełnoletniej zapewniającej dziecku bezpieczne doprowadzenie do domu.

17. Na czas przewidzianej dłuższej absencji dziecka przyjętego do Żłobka trwającej co najmniej 2 tygodnie potwierdzonej zgłoszeniem rodziców, Dyrektor Zespołu Żłobków może przyjąć inne dziecko na czas jego nieobecności na podstawie umowy zawartej z rodzicami, opiekunami prawnymi. W przypadku otrzymania informacji o kolejnej nieobecności innego dziecka, Dyrektor Zespołu Żłobków może przedłużyć umowę zawartą na czas nieobecności.

18. Dopuszcza się utworzenie w Żłobku rady rodziców, której zadania są określone w art. 12a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zasady funkcjonowania rady określa regulamin rady rodziców.

19. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawowych dzieci w Żłobku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Żłobka bądź opiekunem. Warunki uczestnictwa:

1) posiadanie odzieży ochronnej na wejście do sali zabaw,

2) posiadanie zamiennego obuwia na wejście do sali zabaw,

3) podpisanie oświadczenia o stanie swojego zdrowia.

20. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku oraz sposób rejestracji godzin pobytu określa regulamin organizacyjny Żłobka.

21. Warunki przyjmowania dzieci Uczestników Projektu Unii Europejskiej do Żłobka określa odrębny Regulamin dla danego Projektu Unii Europejskiej.

 

Script logo