Projekt UE

Projekt „Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!” realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  nr RPMA.08.03.01-14-9667/17-00 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.1. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 560 389,67 zł, w tym:

 • dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 248 311,73 zł

 • wkład własny 312 077.94 zł

Cel główny oraz  cele szczegółowe projektu:

 1. Celem głównym Projektu jest poprawa dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi  do lat 3 przez stworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w nowopowstałym żłobku do dnia 31.08.2019r., co umożliwi powrót do zatrudnienia 50 (48K, 2M) mieszkańcom/kom, Gminy Miasta Radomia w woj. mazowieckim, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

 2. Celami szczegółowymi Projektu są:

  1. wzrost ilości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez utworzenie 50 miejsc w nowopowstałym żłobku do sierpnia 2019r.

  2. podjęcie zatrudnienia lub gotowość do podjęcia zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, pozostających bez pracy przed rozpoczęciem projektu poprzez możliwość powierzenia opieki nad dziećmi w żłobku do sierpnia 2019r.

  3. powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka poprzez możliwość powierzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku do sierpnia 2019r.

  4. zmniejszenie deficytu mowy u 80% dzieci do sierpnia 2019r. poprzez udział w zajęciach logopedycznych.

Termin realizacji projektu: od 01 marca  2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku

Etapy realizacji projektu:

 1. Utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dostosowanie pomieszczeń. Wyposażenie żłobka w meble, sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

 2. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu

 3. Sprawowanie opieki  nad dziećmi do lat 3.

Projekt realizowany jest przez Żłobek nr 2 przy ul. Michałowskiej 7 wchodzący w skład Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu.

 

Script logo