Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Nr 720/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu na rok 2018 obowiązują następujące stawki:

  •  §2 pkt 3 „ Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobkach (w wymiarze do 10 godzin dziennie) w wysokości 1,31zł ( słownie złotych: jeden 31/100) za świadczenia o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem pobierania tej opłaty w Żłobku nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7 w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. tj. w okresie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:” Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!”.

  • §3 pkt 1 Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobkach, obejmującą koszty produktów do sporządzenia posiłków, w wysokości 4,97 zł (słownie złotych: cztery 97/100) dziennie, z wyłączeniem pobierania tej opłaty w Żłobku nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7 w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. tj. w okresie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:” Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!”.

Ponadto Statut Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu precyzuje:

  • Wysokość opłaty stałej oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie za pobyt dziecka w Żłobku ustala organ założycielski.

  • Odpłatność wnoszą rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Dyrektorem Zespołu Żłobków najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.

  • Rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwolnienie z opłat za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku.

  • Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku przysługuje na podstawie odrębnych postanowień.

  • Warunki wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczestników projektu Unii Europejskiej w Żłobku określa odrębny regulamin dla danego projektu.

Script logo