Cele i zadania Zespołu Żłobków

Podstawowym celem Zespołu Żłobków jest usprawnienie i zapewnienie funkcjonowania Żłobków wchodzących w jego skład w zakresie opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia.

Do zadań Zespołu Żłobków należy:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobków,

 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • Prowadzenie procesu rekrutacji do Żłobków,

 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dzieciom wyżywienia podczas pobytu w Żłobkach,

 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Żłobka,

 • Koordynowanie realizacji w Żłobkach działań opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, właściwych dla wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, wynikających z programu pracy Żłobka,

 • Wykonywanie remontów bieżących obiektów,

 • Wyposażenie Żłobków w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do realizacji zadań,

 • Uczestnictwo w projektach Unii Europejskiej,

 • Sporządzanie analiz i sprawozdań.

Zespół Żłobków prowadzi obsługę Żłobków pod względem:

 • Administracyjnym,

 • Finansowym,

 • Organizacyjnym,

 • Kadrowym.

 

Zespołem Żłobków kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu Żłobków. Dyrektor Zespołu Żłobków jest jednocześnie Dyrektorem Żłobków.

 

Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady działania oraz strukturę organizacyjną i zakres zadań Zespołu Żłobków i jego komórek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne nadane przez Dyrektora Zespołu Żłobków.

 

Statuty Żłobków regulują:

 • Warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych

 • Zasady wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

 • Zasady udziału rodziców zajęciach prowadzonych w Żłobku.

 

Script logo